Vanliga frågor

På den här sidan har vi sammanställt de vanligaste frågorna och besvarat dem. Vi svarar gärna på frågor också via telefon, e-post samt post. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan för kontaktuppgifter

AVFALLSHANTERING

Kan jag själv bestämma sopkärlets tömningsintervall?

Du kan bestämma sopkärlets tömningsintervall så som det bäst passar dig, med beaktande av avfallshanteringsbestämmelserna.

Måste jag markera sopkärlet på något sätt?

Sopkärlet ska åtminstone vara tydligt markerat med fastighetens adress.

Kan jag avbeställa en skild tömning eller tidsbegränsat avbryta tjänsten?

Ja, det kan du. Du måste avbeställa en skild tömning eller ett avbrott i tjänsten minst 3 dygn i förväg. Du kan göra avbeställningen via e-post eller telefon.

Hur ska sopkärlet placeras på tomten?

Sopkärlet ska placeras vid tomtgränsen så nära vägen som möjligt och så att chauffören obehindrat kan komma åt det. Det är kundens skyldighet att kärlet står obehindrat. Till exempel en bil framför kärlet, en lös hund på gården eller ett för tungt kärl kan hindra chauffören från att komma åt det, då debiteras kunden utan att kärlet blivit tömt. Det lönar sig att kontrollera kommunens bestämmelser för placering av sopkärl, de kan ha väldigt strikta bestämmelser för hur kärlet ska placeras.

Varför kör inte sopbilen ända fram till gården i tätbebyggda områden?

Gårdar i tätbebyggda områden är ofta små och nuförtiden ofta även stenbelagda. Den tunga sopbilen kan lätt skada grunden i gårdar med liten eller ingen bärighet, därför är körning in till gårdar i tätbebyggda områden i huvudsak förbjuden. Avfallschauffören hämtar själv sopkärlet från gården, därför är det bra att placera sopkärlet vid vägen.

Kan jag och grannen ha ett gemensamt sopkärl?

Ja, det kan ni. De närmaste grannarna kan gemensamt skaffa ett delat sopkärl och komma överens om ett tömningsintervall.

Tömningsavgifterna delas mellan fastigheterna enligt ett gemensamt avtal. Om parterna vill ha separata fakturor för den egna tömningsandelen ska det meddelas till varje medlem av faktureringsrelationen (minst 10% per fastighet).

Varför tömmer inte chauffören husbolagets alla sopkärl för blandavfall?

Då det finns flera sopkärl för blandavfall (till exempel tre sopkärl på 660 liter vardera för blandavfall) är det fråga om en så kallad sopkärlsgrupp. För sopkärlsgrupper är chauffören instruerad att tömma minst ett kärl och sedan de kärl med en avfallsnivå på minst 50%. På det viset hålls husbolagets avfallsfakturor på en rimlig nivå och möjliggör att husbolaget kan ha flera sopkärl utan större påverkan på avfallskostnaderna. Meddela oss via e-post eller genom att fylla i svarsblanketten om ert husbolag vill att alla kärl töms varje gång.

Varför kan inte avfallschauffören säga till om en bil står parkerad framför sopkärlet? Vi var hemma och kunde ha flyttat på bilen.

Avfallschaufförens dagliga rutt är lång, därför ska alla extra förseningar på rutten vara minimala. Chaufförerna är instruerade att de inte behöver ringa på dörrklockan vid sådana tillfällen, om kunden däremot är på gården kan chauffören be hen flytta på bilen.

Sopkärlet ska alltid stå obehindrat även om bilen står parkerad på gården. Tömningsdagen kan ibland ändras på grund av helgdagar och materiella skador, därför är det viktigt att sopkärlet står obehindrat. På grund av det lönar det sig välja en bra plats för sopkärlet så att man inte måste komma ihåg att flytta på bilen vid tömningsdagarna.

Jag fick ett brev där det stod att snön inte är undanröjd / kärlet är isigt / vägen är hal. Varför tömde inte chauffören kärlet, det har ju inte kommit så mycket snö.

Chaufförerna tömmer de kärl som de på ett säkert sätt kan transportera till sopbilen och tillbaka. Underhåll av sopkärlet och dess omgivning är speciellt viktigt på vintern med tanke på avfallschaufförernas arbetssäkerhet. Isiga kärl och vägar samt icke undanröjd snö medför alltid olycksrisker. Det är tungt att dra ett fullt kärl i snö, dessutom kan kärlets hjul låsa sig eller gå sönder. Om sopkärlet inte kan tömmas på ett säkert sätt är chaufförerna instruerade att inte tömma det.

Varför kan inte sopbilen svänga på vår gård då tankbilar / stockbilar klarar av det?

Sopbilar har ett kort axelavstånd, vilket medför en större punktbelastning än på stockbilar som har ett större axelavstånd och där vikten fördelas på en större yta. Eftersom en sopbil kan väga över 26 ton och har bakfördelad vikt kan den inte köra på mjuka underlag (t.ex. gräsmattor eller vägar med dålig bärighet) utan risk för att gården eller bilen tar skada.

Enligt chauffören var vägen hal så kärlet tömdes inte. Jag kom till gården med personbil, varför går det inte med sopbil?

En sopbil kan väga över 26 ton och speciellt under vintern kan hala vägar orsaka stora skador om chauffören förlorar kontrollen över sopbilen. Sopbilens spårvidd är även annan än en personbils. Chaufförerna gör alla tömningar på körlistan även vintertid och ett sopkärl töms inte utan orsak. Det lönar sig att byta plats på sopkärlet under vintern om gården ofta är hal.

SOPKÄRL

Vem ska rengöra sopkärlet?

Det är fastighetsägaren, alltså boenden som ska se till att sopkärlet är rent. I husbolag kan rengöring av sopkärl vara fördelat till husunderhållet.

Mitt sopkärl gick sönder i samband med tömningen. Vad ska jag göra?

Ta kontakt med Hettula Oy:s kundtjänst så att tidpunkten då kärlet gick sönder skrivs upp i ert kundkort. Förmodligen har avfallschauffören redan rapporterat om det söndriga kärlet via det elektroniska körsystemet. Ta, om möjligt, ett foto på det söndriga kärlet och skicka det till vår kundtjänst för att påskynda ärendet. Meddela också kärlets märke, modell och tillverkningsår som oftast står på locket.

Över fem år gamla sopkärl ersätts i huvudsak inte eftersom plasten slits med användning och ålder. Vanliga slitageskador är sprickor på sidorna och sprickor och vridningar vid öppningen. Då sopkärlet går sönder av ålder spricker det oftast i samband med tömning.

Det är också möjligt att chauffören gör misstag vid tömning, sopkärl som går sönder på grund av det ersätts. Däremot ersätts inte sopkärl som gått sönder på grund av felanvändning (överfyllning eller övervikt).

Om du misstänker att sopkärlet gått sönder på grund av tillverkningsfel eller om det inte passar i sopbilens mekaniska armar rekommenderar vi att du så snabbt som möjligt tar kontakt med återförsäljaren genom konsumentverkets blankett. Sopkärl av bra kvalité har flera års garanti och sopkärlet ersätts under garantiperioden av återförsäljaren, om inte kärlet gått sönder på grund av chaufförsfel.

Hurdant är ett bra sopkärl?

Avfallshanteringsbestämmelserna ställer upp minimikrav för sopkärl. Sopkärl som kan flyttas för hand måste passa i sopbilens mekaniska armar och vara utrustade med hjul, handtag och lock. Fråga återförsäljaren vid köp av sopkärl om det passar i de mekaniska armarna och om dess garanti. Sopkärlet ska hålla i flera år, ett tecken på bra kvalitet är en långvarig garanti.

Du kan också kontrollera om till exempel ett sopkärl på 240 liter passar i sopbilens mekaniska armar genom standardmarkeringen EN 840-1 eller EN 840.1. Även märke och tillverkare, volym, maximivikt samt tillverkningstidpunkt ska tydligt synas på sopkärlet. Från och med 2016 ska standardkraven också finnas med i avfallshanteringsbestämmelserna.

Fråga oss gärna mera om sopkärl. Du kan också köpa sopkärl i standardmodell av oss.

Varför är det kvar avfall i sopkärlet efter tömningen? Varför har inte sopkärlet tömts helt?

Under vintern är den vanligaste orsaken att avfallet frusit fast i kärlet. Under andra tidpunkter kan orsaken vara att avfallet packats för tätt, dvs. att avfallet har tryckts ner i sopkärlet så att mera avfall ska rymmas. Eftersom sopkärlen töms mekaniskt lossnar inte alltid tätt packat avfall i botten på kärlet. Det är kundens ansvar att se till att kärlet inte är för tätt packat och att det inte finns vätska bland avfallet som kan orsaka att avfallet fryser fast.

I sådana situationer är det bra att kunden tar loss avfall som fastnat i kärlet efter tömningen och lägger det i en sopsäck. Överflödigt avfall ska inte tryckas ner i sopkärlet utan istället läggas i en sopsäck bredvid kärlet. Packning kan också orsaka att sopkärlet går sönder.

Varför tömmer inte chauffören kärlet för hand? Bredvid kärlet fanns ett borstskaft som chauffören enkelt kunde ha tagit bort avfallet med.

Eftersom fastnat avfall ofta är tätt packat och det kan ta länge att lossa det är avfallschaufförerna instruerade att inte ta bort fastnat avfall från botten av sopkärlet. Att försöka ta bort fastnat avfall medför även en arbetssäkerhetsrisk eftersom avfallschauffören inte vet vad som finns i sopkärlet. Sopkärlets ägare ska se till avfall inte fryser eller fastnar i sopkärlets botten. Avfallschauffören har lov att försöka stjälpa sopkärlet några extra gånger om inte alla soppåsar lossnar från det den första gången. Avfallschauffören kan ändå inte skaka sopkärlet eftersom det sliter på det.

SOPSTATION

När är sopstationen öppen?

Sopstationen är öppen vardagar 8-16 (matpaus kl. 11-12). Om en helgdag infaller på en vardag är sopstationen stängd.

Hur ska jag gå tillväga då jag för avfall till sopstationen?

Anmälning sker i sopstationens hytt eller till stationsskötaren (han kan vara ”på fältet”), anmäl din ankomst och hurdant avfall du har. Om stationsskötaren inte är på plats kan du ringa till honom på telefonnummer 0400643161.

BYTE AV TRALLAR

På vad baserar sig priset på bytestrallar?

Bytestrallarnas pris baseras på transporten till och från kunden och eventuell flyttning. I samband med tömning av bytestrall tillkommer en kostnad för avfallshantering som oftast är tonbaserad.

Vad ska jag ta i beaktande när jag beställer bytestrall?

Då du beställer trall ska du ta i beaktande om du behöver den för en tidsbestämd kortare period eller som en kontinuerlig tjänst.

BÄRGNINGSSERVICE

Min bil bärgades 3km, men jag har debiteras för 100km. Vad beror det på?

Vår bärgningsbil är stationerad i Kittilä, så om din bil har närmare till service i Äkäslompolo är vi tvungna att fakturera enligt hela kilometertaxan. Till exempel blir det kilometerna Kittilä – Äkäslompolo – Bilservice – Kittilä.

FAKTUERING

Hur kan jag meddela om ändrad faktureringsadress?

Du meddelar om ändrad faktureringsadress per e-post hettulaoy@hettula.fi, ändringen tas i beaktande från följande faktura.

Kan jag skicka e-faktura till Hettula Oy?

Vi önskar få våra fakturor som nätfakturor. Våra uppgifter är:

Hettula Oy

EDI-beteckning 003703498289
Nätfakturaoperatör: Liaison Technologies Oy

På vilket sätt skickar vi fakturor?

Vi rekommenderar e-fakturor eller e-post för konsumentkunder. Vi skickar även i pappersformat eller så kan du göra ett direktdebiteringsavtal med banken.

Vi rekommenderar nätfakturor för företagskunder. Även pappersfakturor är möjligt.

Vad är skillnaden mellan nätfaktura och e-faktura?

Båda är elektroniska fakturor.

Kunden gör ett e-fakturaavtal i den egna nätbanken genom att använda referensnumret från den föregående fakturan. Ändringar och avbrytande av e-fakturaavtal görs också i den egna nätbanken.
En nätfaktura är en elektronisk faktura för företagskunder som skickas till en nätfakturatjänst som operatören eller banken erbjuder. Oftast tas nätfakturorna emot av ett faktureringssystem.

Varför kommer min faktura som e-faktura? Jag har inte gjort ett e-fakturaavtal.

Troligtvis har du, utan att märka det, godkänt e-fakturor då du betalat räkningar på nätbanken. Även en annan person, till exempel din maka eller make, kan ha godkänt e-fakturor då hen betalat räkningen. Om du inte vill ta emot e-fakturor kan du avbryta e-fakturaavtalet genom nätbanken eller genom att ta kontakt med den egna banken.

Meddela vilken bank du använder då du gör ett e-fakturaavtal med Hettula Oy. Hettula Oy kan inte avbryta eller skapa ett e-faktureringsavtal för dig.

Min räkning är felaktig. Vem ska jag kontakta?

Ta kontakt med vår kundtjänst via vardagar kl 9-15 via telefon, e-post eller genom svarsblanketten på dessa sidor. (LÄNK TILL SVARSBLANKETTEN)

Jag fick en betalningspåminnelse men har inte fått den ursprungliga fakturan. Varför?

Fakturan kan ha kommit som e-faktura, då hittar du den i nätbanken. Vi skickar alltid betalningspåminnelser per post.

Jag har flyttat och fick en betalningspåminnelse. Varför finns min adressändring inte bland Hettula Oy:s uppgifter?

Hettula Oy får inte uppgifter om adressändring från andra än kunden själv. Meddela utan dröjsmål om adressändring till vår kundtjänst.

Tömningsintervallet är en gång i månaden på måndagar, varför har jag debiterats för två gånger i maj 2016?

Vårt tömningsintervall är var fjärde vecka. Till exempel fanns det fem måndagar i maj 2016, därför är tömningsdagarna 2.5 och 30.5.

Varför debiteras jag för en årlig grundavgift i Kolari kommun även då jag inte har haft sopor där under det gångna året?

Kolari kommunstyrelse har enligt avfallslagen beslutat att alla fastigheter i Kolari kommun ska höra till avfallstransporten som sköts av kommunala företagare. Mera information finns på Kolari kommuns hemsida, se länk nedan. Informationen på Kolari kommuns hemsida finns endast på finska.

http://www.kolari.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/asuminen/jatehuolto/yleista-jatehuollosta.html

Comments are closed.