Huollamme sivustoa, pahoittelut mahdollisista häiriöistä.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Data controller:

Hettula Oy (Business ID 0349828-9)
Sammontie 17, Kittilä
Tel. 0500 643 160
Sammontie 17,99100 Kittilä
info@hettula.fi

Rekisterin nimi:

A register based on Hettula Oy’s customer and business relationship.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, hallinnointi, analysointi ja kehittäminen, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä asiakasviestintä ja markkinointi, kuten esimerkiksi suoramarkkinointi. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, jolloin tietoja käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumerot
 • Henkilötunnus
 • Alaikäisen asiakkaan osalta huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
 • Kiinteistön tiedot
 • Auton rekisterinumero, malli- ja tyyppitiedot
 • Asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
 • Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten asiakaskirjeet, palautteet, reklamaatiot, tuotteiden takuuta koskevat tiedot sekä asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • maksuvälineet ja niitä koskevat tarpeelliset tiedot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Tilaus-, osto- ja toimitustiedot
 • Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä annetut tiedot.
 • Rekisterinpitäjän palveluiden käyttö- ja asiointitiedot.
 • Rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IPosoite, selain, selainversio).
 • Rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.
Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn luovuttaessa ja päivittäessä henkilötietojaan rekisterinpitäjän toimipisteissä, sähköisisten palveluiden kautta, rekisterinpitäjän erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä taikka muissa asiakaspalvelurajapinnoissa. Alaikäisen rekisteröidyn osalta tietoja voidaan lisäksi kerätä hänen huoltajaltaan tai lailliselta edustajaltaan. Tietoja kerätään lisäksi rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä rekisterinpitäjän sähköisistä järjestelmistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimassa ja velvoittamassa laajuudessa muun muassa rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii tietojen siirron lainmukaisuudesta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietoja tallennetaan ja säilytetään tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa ja niihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. Käsittelyoikeuden laajuus määritellään työtehtävien mukaan.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Hettula Oy
Sammontie 17, 99100 Kittilä.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää tarkastusoikeuttaan ilmaiseksi kerran vuodessa. Muulloin rekisterinpitäjä voi periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Hettula Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 0500 643 160, kirjeitse osoitteeseen Hettula Oy Sammontie 17, 99100 Kittilä tai sähköpostitse hettulaoy@hettula.fi